Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar

By Manju Naik Published on 15th August 2018, 2:22 pm
Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar
Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar
Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar
Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar
Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar
Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar
Uttara Kannada DC S S Nakul visits flood affected areas near Sharavati River bank in Honnavar