Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas

By Shahid Mukhtesar Published on 11th August 2019, 10:51 am
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas
Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde along with Bhatkal-Honnavar MLA Sunil Naik visits flood-hit areas