Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta

By Sajjad Quazi Published on 20th February 2020, 11:07 pm
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta
Masjid e Jamia Syedina Usman Bin Affan inaugurated in Chandavar near Kumta