Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar

By Shahid Mukhtesar Published on 10th August 2018, 7:03 pm
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar
Karnataka Deputy chief minister Dr G Parameshwara seeks blessings at Idagunji Temple, Honnavar